ОПП Професійна освіта. Комп'ютерні технології

Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Професійна освіта. Комп'ютерні технології» дозволяє забезпечити підготовку фахівців, які мають подвійну спеціалізацію в галузі комп’ютерних технологій: педагогічну та інженерну. Такі фахівці, з одного боку, мають навички створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій в сфері навчання, з іншого боку, мають здатність передати свої знання учням шкіл, професійно-технічних училищ, ліцеїв та технікумів різних профілів. Випускники цієї спеціальності мають навички роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами на рівні системних програмістів, навичками педагогічної діяльності на рівнях розробників спеціальних програмних продуктів та викладачів комп’ютерних дисциплін.

Складові освітньо-професійної програми

ОПП Перший (бакалаврський) рівень

Навчальні плани


Гарант освітньої програми – Крашеніннік Ірина Володимирівна


Громадське обговорення освітньо-професійної програми

Пропозиції щодо оновлення ОПП просимо відправляти на електронну пошту кафедри

Силабуси обов'язкових освітніх компонентів

Програми практик

Анотації вибіркових освітніх компонентів

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонентів

Відомості про самооцінювання освітньої програми - 2022 рік

Відомості про самооцінювання освітньої програми - 2023 рік

Заява про акредитацію освітньої програми - 2023 рік

План проведення акредитаційної експертизи

Опитування щодо оцінки якості освітньої програми

Анкета для здобувачів вищої освіти

Анкета для роботодавців

Ми чекаємо саме на Вас!