Документи та сертифікаційні програми

Сертифікатні програми
Тьюторський супровід дітей шкільного віку

Формування у слухачів усвідомлення сутності тьюторства, особливостей тьюторського супроводу дітей шкільного віку (учні початкових, середніх та старших класів), методології та методики тьюторського супроводу, а також формування уміння реалізовувати індивідуальну освітню програму дитини, здійснювати тьюторську діяльність у роботі з дітьми шкільного віку.

Термін навчання - 132 години (3 місяці), місце навчання – МДПУ імені Богдана Хмельницького

Розробники програми: проф. Осадчий В.В., доц. Осадча К.П.

Тьюторство у системі дистанційного навчання

Формування у слухачів знань про особливості організації дистанційного навчання у навчальному закладі, формування уміння планувати, розробляти дистанційні курси, організовувати дистанційне навчання у загальноосвітньому та вищому навчальному закладах, шляхом застосування систем дистанційного навчання.

Термін навчання - 132 години (3 місяці), місце навчання – МДПУ імені Богдана Хмельницького

Розробники програми: доц. Осадча К.П., доц. Наумук І.М.

Візуальне програмування. Мова програмування с#

Підготовка слухачів до успішного початку роботи за професією «молодший програміст c# .Net» в іт-компаніях різного профілю діяльності і розміру; підвищення кваліфікації діючих фахівців.

Термін навчання - 64 години (4 місяці), місце навчання – МДПУ імені Богдана Хмельницького

Розробники програми: проф. Осадчий В.В., ст. викладач Конюхов С.Л.

WEB-Програмування

Формування у студентів уявлень про теоретичні аспекти технологій створення та налагодження web-сайтів, блогів із застосуванням мов програмування javascriptта php, а також на формування практичних умінь і навичок розробки web-додатків.

Термін навчання - 64 години (4 місяці), місце навчання – МДПУ імені Богдана Хмельницького

Розробники програми: проф. Осадчий В.В., професор Круглик В.С., ст. викладач Чорна А.В.


Загальні документи

Закон “Про освіту”

Закон України “Про Вищу освіту”

Статут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Концепція освітньої діяльності університету

!!!Стандарти вищої освіти за спеціальностями!!!

!!!Ліцензія Міністерства освіти і науки України!!!

Стратегія розвитку університету на 2013-2023 роки

Положення про освітню програму підготовки здобувачів


Освітній процес

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання

Положенням про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про практичну підготовку

Положення про навчання за індивідуальним графіком

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти

Положення про курсові роботи

Положення про дипломні роботи

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти

!!!Положення про заочну форму навчання!!!

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти

Положення про гарантів освітніх програм

Положення про куратора ECTS

Силабуси освітніх компонентів

Інші Положення щодо організації освітнього процесу


Наукова робота

Інформація відділу наукової роботи студентів

Наукові гуртки

Правила оформлення наукових статей

!!!Положення про Steam-лабораторію!!!

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Іменний факультетський конкурс студентських творчих робіт та загальноуніверситетський конкурс

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності


Викладачу

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників

Положення про преміювання співробітників, педагогічних і науково-педагогічних працівників

Сертифікаційні освітні програми

Положення про науково-методичну раду

Положення про навчально-методичну комісію факультету (інституту)

Положення про комісію Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей

Положення про центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу

Положення про інституційний репозиторій (електронний архів)


Соціальна підтримка

!!!Правила призначення академічних і соціальних стипендій!!!

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про службу працевлаштування МДПУ

Положення про студентський гуртожиток університету

Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращу академічну групу року”

!!!Положення про студентське самоврядування!!!

Положення про центр по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства

Порядок забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та усунення конфлікту інтересів

Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків